Tottering Jange Border Pillar.ढल्न लाग्यो, लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो !

Tottering Jange Border Pillar

ढल्न लाग्यो, लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो !

Buddhi Narayan Shrestha

ढल्न लाग्यो, लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो !
खबरदार जंगे सीमाखम्बा नढलोस् । 
खम्बा नढले हाम्रा पालामा नसके पनि हाम्रा छोरा नातिले सीमा रक्षा गर्नेछन् । 
सीमा खम्बा ढले देशै खतम हुन्छ ।
यो ढल्केको जंगे खम्बा नं. ३३७ सर्लाही बलरा गाउ‘पालिका–४ नयॉटोला पूmलवरिया गाउको हो ।

%d bloggers like this: