Tottering Jange Border Pillar.ढल्न लाग्यो, लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो !

Tottering Jange Border Pillar

ढल्न लाग्यो, लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो !

Buddhi Narayan Shrestha

ढल्न लाग्यो, लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो !
खबरदार जंगे सीमाखम्बा नढलोस् । 
खम्बा नढले हाम्रा पालामा नसके पनि हाम्रा छोरा नातिले सीमा रक्षा गर्नेछन् । 
सीमा खम्बा ढले देशै खतम हुन्छ ।
यो ढल्केको जंगे खम्बा नं. ३३७ सर्लाही बलरा गाउ‘पालिका–४ नयॉटोला पूmलवरिया गाउको हो ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: